Silesian CYBERhackathon 2024

05.04.2024 r.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki organizacji wydarzenia „Silesia CYBERhackathon 2024” (zwanego dalej „Hackathonem”) oraz zasady i warunki konkursu odbywającego się w ramach Hackathonu (zwanego dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorami Hackathonu są:
  a. Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Akademickiej 2, NIP: 631-020-07-36, REGON: 000001637,
  b. Fundacja dla Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Akademickiej 2, NIP: 631-266-89-17, REGON: 366787120,
  c. JSW IT Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 56, NIP: 633-19-81-130, REGON: 276202273, KRS: 0000083839 (zwani łącznie dalej „Organizatorami” lub każdy z osobna jako „Politechnika Śląska” oraz „Fundacja”).

 1. Celem Hackathonu jest zwiększanie świadomości społecznej na temat wpływu technologii cyfrowych na życie codzienne oraz zawodowe, w tym na zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego oraz ochronę klimatu, a także zachęcanie do tworzenia rozwiązań wspomagających te działania.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu konkursowego w postaci prototypu rozwiązania w formie cyfrowej (aplikacji, symulacji, strony www, gry itp.) lub prezentacji takiego prototypu, opracowanego podczas Hackathonu, który jest rozwiązaniem wybranego zadania przygotowanego przez Organizatorów (zwanego dalej „projektem konkursowym”). Technologia oraz język programowania, w których zostanie przygotowany projekt konkursowy, są dowolne.
 3. Zakres tematyczny zadań przygotowanych przez Organizatorów obejmuje następujące obszary:
  a. bezpieczeństwo pracowników w zakładach przemysłowych,
  b. wydajność i efektywność w zakładach przemysłowych,
  c. ochrona środowiska,
  d. edukacja i świadomość społeczna,
  e. zarządzanie infrastrukturą,
  f. cyberbezpieczeństwo w branży wydobywczo-energetycznej,
  g. zastosowanie technologii cyfrowych w życiu codziennym i pracy zawodowej.

 1. Udział w Hackathonie i Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 2. Hackathon jest skierowany do uczniów szkół średnich.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Hackathonie w charakterze uczestnika Hackathonu (zwanego dalej „Uczestnikiem”) jest dokonanie rejestracji zgodnie z IV pkt 1-6 Regulaminu oraz otrzymanie od Organizatorów wiadomości potwierdzającej udział w Hackathonie zgodnie z § IV pkt 7 poniżej.
 4. Organizatorzy określają limit drużyn mogących wziąć udział w konkursie; w konkursie może startować 30 drużyn, według kolejności zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które nie spełniły warunków niniejszego regulaminu.
 5. Z udziału w Hackathonie wykluczeni są członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatorów.
 6. Uczestnicy biorą udział w Hackathonie wyłącznie w ramach stworzonych przez siebie Zespołów, liczących od 2 do 5 osób (zwanych dalej „Zespołami”).
 7. Zgłoszenie udziału w Hackathonie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień Regulaminu przez Uczestnika oraz zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania Regulaminu.
 8. W celu wykonania zadania konkursowego Uczestnicy tworzący Zespół muszą dysponować własnym sprzętem i oprogramowaniem pozwalającym na wykonanie zadania konkursowego oraz założonym kontem na platformie GitHub.com w celu udostępnienia jury oceniającemu kodu projektu konkursowego. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt i oprogramowanie, z którego korzystają Uczestnicy. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom miejsce do pracy z dostępem do Internetu i zasilania elektrycznego, projektor multimedialny
  do prezentacji projektów konkursowych, wyżywienie i napoje.
 9. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za własność osobistą i są zobowiązani do jej pilnowania.
 10. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do poleceń Organizatorów oraz osób przez nich wyznaczonych.
 11. Uczestnicy są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników
  i innych osób zaangażowanych w Hackathon. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników, jak również innych osób zaangażowanych w Hackathon. Za nękanie przyjmuje się w szczególności: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, umyślne zastraszanie, prześladowanie, niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądane uwagi. Ponadto podczas Hackathonu zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na dyskryminację.
 12. Uczestnicy są zobowiązani zgłosić niezwłocznie Organizatorom wszelkie przypadki nieodpowiednich zachowań (w szczególności wskazanych w pkt 9 i 10 powyżej) innych Uczestników.

 1. Warunkiem umożliwiającym udział w Hackathonie jest dokonanie rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie silesiancyberhackathon.pl (zwanej dalej „Stroną Hackathonu”).
 2. Rejestracja dostępna jest od godziny 15:00 w dniu 8 marca 2024 r. roku do godziny 23:59 w dniu 2 kwietnia 2024 roku.
 3. Formularz rejestracyjny obejmuje następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. rok urodzenia,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu kontaktowego,
  5. nazwa szkoły,
  6. nazwę Zespołu,
  7. oświadczenie o zgodności danych zawartych w formularzu rejestracyjnym ze stanem faktycznym,
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu wraz z załącznikami i akceptacją zawartych w nim warunków,
  9. oświadczenie o zgodzie na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu
   w materiałach foto, video i audio w związku z działaniami promocyjnymi, reklamowymi
   i informacyjnymi prowadzonymi przez Organizatorów,
  10. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulami informacyjnymi o przetwarzaniu danych osobowych.

Wzór formularza rejestracyjnego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Warunkiem udziału Uczestnika, który w dniu rozpoczęcia Hackathonu nie ukończył 18 roku życia, jest złożenie Organizatorowi oryginału pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział
  w Hackathonie najpóźniej w dniu rozpoczęcia Hackathonu. Wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na udział w Hackathonie stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Organizator nie dopuści do udziału w Hackathonie Uczestnika, który nie spełnił ww. warunku.
 2. Uczestnicy samodzielnie dobierają się w Zespoły. O składzie Zespołów informują Organizatorów wypełniając formularz rejestracyjny.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia okresu rejestracji lub jego skrócenia bez podania przyczyny.
 4. Prawo do wzięcia udziału w Hackathonie mają jedynie osoby, które za pomocą poczty elektronicznej do godziny 23:59 w dniu 2 kwietnia 2024 roku otrzymają od Organizatorów wiadomość potwierdzającą udział.

 1. Hackathon odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa
  i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Akademickiej 2 w dniu
  5 kwietnia 2024 r. Nie przewiduje się zdalnego uczestnictwa w Hackathonie, za wyjątkiem spotkania organizacyjnego, przeprowadzonego przy pomocy komunikatora MS Teams w dniu 3 kwietnia 2024 r., o godzinie 10:00, podczas którego odbędzie się zapoznanie jury z Zespołami, prezentacja tematów oraz omówienie spraw organizacyjnych.Podczas Hackathonu zostanie przeprowadzony Konkurs, w którym biorą udział Zespoły.
 2. Konkurs polega na rozwiązaniu przez Zespół jednego, wybranego przez siebie, zadania konkursowego spośród zadań przygotowanych przez Organizatorów. Rozwiązaniem zadania konkursowego jest przygotowanie przez Zespół projektu konkursowego, o którym mowa w
 3. Ramowy harmonogram Hackathonu:

8 marca 2024 r.

15:00 uruchomienie rejestracji

2 kwietnia 2024 r.

23:59 zakończenie rejestracji

3 kwietnia 2024 r.

10:00 - 12:00 spotkanie organizacyjne

5 kwietnia 2024 r.

09:00 - 17:00 kodowanie i rozwiązywanie zadań konkursowych,

17:00 – 17:30 obrady jury

17:30 – 18:00 prezentacja projektów konkursowych przez Zespoły w kolejności wskazanej przez Organizatorów (5 minut dla każdego Zespołu) oraz obrady Jury,

18:00 – 19:00 ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakończenia kodowania i rozwiązywania zadań konkursowych przed upływem czasu wskazanego w pkt 4 powyżej, w szczególności w razie dostarczenia przez wszystkie Zespoły projektów konkursowych przed upływem tego czasu.
 2. Po upływie wyznaczonego czasu zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i poprawek w stosunku do przygotowanego projektu konkursowego. Zmiany i poprawki dokonane po upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod uwagę przez Jury.
 3. Uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia mentorów wyznaczonych przez Organizatorów.
 4. W pracy nad projektami konkursowymi mogą uczestniczyć jedynie Uczestnicy należący do danego Zespołu. Niesamodzielność Zespołu lub Uczestników wchodzących w jego skład w przygotowaniu projektów konkursowych, w szczególności korzystanie z pomocy osób trzecich bez wiedzy i zgody Organizatorów, grozi wykluczeniem z Konkursu całego Zespołu.
 5. Projekt konkursowy musi w całości powstać w trakcie trwającego Hackathonu.

 1. Oceny przedstawionych przez Zespoły projektów konkursowych dokonuje niezależne jury złożone z osób wybranych przez Organizatorów na podstawie ich umiejętności i wiedzy. Skład jury ogłoszony zostanie nie później niż w momencie rozpoczęcia Konkursu. Pracami jury kieruje przewodniczący jury.
 2. Jury ocenia zgłoszone przez Zespoły projekty konkursowe w skali punktowej od 0 do 75 punktów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 3. oryginalność i innowacyjność pomysłu – punktacja od 0 do 10 punktów,
 4. funkcjonalność i użyteczność dla użytkowników – punktacja od 0 do 15 punktów,
 5. jakość i estetyka interfejsu użytkownika – punktacja od 0 do 10 punktów,
 6. jakość kodu i skalowalność aplikacji – punktacja od 0 do 10 punktów,
 7. stopień realizacji postawionych celów – punktacja od 0 do 15 punktów,
 8. uwzględnienie wątków priorytetowych w projekcie konkursowym:
  • bezpieczeństwo pracy – punktacja od 0 do 5 punktów
  • cyberbezpieczeństwo – punktacja od 0 do 5 punktów,
  • ochrona klimatu – punktacja od 0 do 5 punktów.
 9. Ocena końcowa jest sumą ocen przyznanych w ramach kryteriów wskazanych w pkt 2. W przypadku, gdy dwa lub więcej projektów konkursowych otrzyma równą ocenę końcową, decyduje głos przewodniczącego jury.
 10. Ocenie podlegają jedynie projekty konkursowe, które zostaną zaprezentowane przez Zespół oraz dostarczone Organizatorom w prawidłowym formacie i terminie w postaci kodu zamieszczonego na platformie GitHub.com (w przypadku w postaci prezentacji w programie MS PowerPoint (w przypadku prezentacji prototypu rozwiązania).
 11. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 1. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla Zespołów, które dostarczyły najlepsze projekty konkursowe wyłonione przez jury w drodze Konkursu (zwane dalej „Nagrodami”), z zastrzeżeniem postanowienia VIII pkt 5 poniżej. Szczegółowe informacje o Nagrodach zostaną zamieszczone przez Organizatora na Stronie Hackathonu najpóźniej do 15 marca 2024 roku.
 2. Kwoty Nagród, o których mowa w pkt 1, zostaną pomniejszone o należne podatki, składki i opłaty przewidziane przepisami prawa.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 4. Nagrody przyznawane są na rzecz Zespołu, który zobowiązany jest do podziału otrzymanej Nagrody między Uczestnikami tworzącymi Zespół.
 5. Fundacja jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu Kodeksu cywilnego jak również podmiotem, który wypłaci Nagrodę.

 1. Zgłaszając do oceny projekt konkursowy Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do zgłaszanych przez siebie projektów oraz, że projekty te nie są przedmiotem jakichkolwiek praw majątkowych oraz osobistych osób trzecich lub nie są obciążone jakimikolwiek innymi wadami prawnymi.
 2. Uczestnicy będący członkami Zespołu oświadczają, że posiadają wspólnie autorskie prawa majątkowe i osobiste do zgłaszanych przez siebie projektów oraz że projekty te nie są przedmiotem jakichkolwiek praw majątkowych oraz osobistych osób trzecich lub nie są obciążone jakimikolwiek innymi wadami prawnymi.
 3. Zgłaszając projekty konkursowe, Uczestnicy udzielają Organizatorom i osobom oceniającym projekty nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworów na potrzeby związane z ich oceną i podsumowaniem Konkursu:
  1. w przypadku utworów będących programami komputerowymi udzielenie licencji następuje na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 74. ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. na polach eksploatacji obejmujących:
  2. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  3. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie komputerowym,
 • rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem programu komputerowego lub jego kopii,
 1. w przypadku utworów niebędących programami komputerowymi udzielenie licencji następuje na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Uczestnicy, którzy otrzymali w Konkursie Nagrodę, zobowiązują się do przeniesienia na Organizatorów autorskich praw majątkowych do projektów konkursowych w zakresie w jakim projekty mogą być uznane za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., zgodnie z postanowieniami art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Ponadto zobowiązują się do przeniesienia na rzecz Organizatorów prawa do wykonywania praw zależnych do utworów jak również do udzielenia Organizatorom nieodwołalnej zgody na dowolną modyfikację utworów i decydowanie o anonimowym ich udostępnianiu. Podmiot, na który mają zostać przeniesione wyżej wymienione prawa i który ma otrzymać wyżej wymienione zgody zostanie wskazany przez Organizatorów.
 2. Wszyscy członkowie Zespołu, którzy nabyli prawo do Nagrody, wyrażają gotowość do zawarcia z podmiotem wskazanym zgodnie z pkt 4 powyżej, na warunkach zawartych w Załączniku nr 3 do Regulaminu, pisemnych umów przenoszących na ten podmiot prawa do utworów stanowiących nagrodzone projekty konkursowe, o których mowa w pkt 4 powyżej lub udzielenia wskazanych tam zgód.
 3. Przeniesienie praw i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 4 następuje w ramach Nagrody. Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania z tego tytułu żadnego dodatkowego wynagrodzenia.

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z rejestracją i udziałem w Hackathonie są: JSW IT Systems Sp. z o.o. oraz Organizatorzy.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 3. Organizatorzy są uprawnieni do utrwalania przebiegu Hackathonu w celu dokumentacji, transmisji za pośrednictwem Internetu oraz rozpowszechniania utrwalonych nagrań po zakończeniu Hackathonu w celu ich obejrzenia przez zainteresowane osoby. W związku z tym wizerunek osób biorących udział w Hackathonie może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany przez Organizatorów w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik Hackathonu wyraża zgodę z chwilą dokonania rejestracji na Hackathon. 
 4. Niezależnie od powyższego, Uczestnik Hackathonu może wyrazić zgodę na rozpowszechnienie jego wizerunku przez Organizatorów w celach promocji i reklamy Hackathonu. W przypadku wyrażenia zgody, wizerunek może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany przez Organizatorów bezterminowo na stronach internetowych Organizatorów oraz na profilach Organizatorów prowadzonych w mediach społecznościowych, w szczególności Facebook, LinkedIn i Twitter. 
 5. Organizator uprzedza, że przebieg Hackathonu może być transmitowany i nagrywany na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych lub innych publicznych transmisji, na co Uczestnicy Hackathonu wyrażają zgodę.

 1. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania w ścisłej poufności i nieujawniania innym osobom poza Uczestnikami, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatorów, wszelkich materiałów, w tym elektronicznych, uzyskanych od Organizatorów lub innych podmiotów podczas Hackathonu (zwane dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”). 
 2. Uczestnicy zobowiązani są do wykorzystania Informacji Poufnych wyłącznie do celów Hackathonu. 
 3. Niezachowanie poufności Informacji Poufnych może skutkować nieodwracalną szkodą dla Organizatorów i stanowi naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 
 4. Po zakończeniu Hackathonu Uczestnicy niezwłocznie zwrócą Organizatorom lub trwale i nieodwracalnie zniszczą posiadane Informacje Poufne oraz wszelkie ich kopie (w szczególności otrzymane materiały elektroniczne). 
 5. Powyższy obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie i obowiązuje również po zakończeniu trwania Hackathonu. 

 1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Hackathonu bądź jego odwołania w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych (stan wyjątkowy, siła wyższa, klęska żywiołowa, pandemia i tym podobne), które uniemożliwiają przeprowadzenie Hackathonu w terminie. 
 3. W przypadku zmiany terminu lub odwołania Hackathonu Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody, jakie ponieśli z tego tytułu Uczestnicy.
 4. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu czy naruszenie przepisów obowiązującego prawa upoważniają Organizatorów do wykluczenia Uczestnika z udziału w Hackathonie.
 5. Organizatorzy są uprawnieni do utrwalania przebiegu Hackathonu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu. 
 7. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizatorzy poinformują pocztą elektroniczną Uczestników. Osobom, które nie zaakceptują zmienionych postanowień Regulaminu przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Hackathonie.
 8. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i zakwaterowania Uczestników.
 9. Organizatorzy nie zapewniają nadzoru nad mieniem Uczestników. 
 10. We wszelkich sprawach organizacyjnych, w tym w kwestiach spornych w trakcie Hackathonu, decydują Organizatorzy. 
 11. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 12. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia na Stronie Hackathonu.