21 czerwca 2023 na Wydziale Górnictwa, Inżynie­rii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Po­litechniki Śląskiej odbyły się pierwszy Silesian CY­BERhackathon – jego celem było zwiększanie wśród młodzieży szkół średnich świadomości społecznej na temat wpływu technologii cyfrowych na życie codzienne i zawodowe, w tym na zwiększanie bez­pieczeństwa fizycznego i cyfrowego oraz ochronę klimatu, a także zachęcenie do tworzenia rozwiązań wspomagających te działania.


Patronat nad wydarzeniami objęli:

 • Minister Aktywów Państwowych JACEK SASIN,
 • Minister Cyfryzacji JANUSZ CIESZYŃSKI,
 • JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. ARKADIUSZ MĘŻYK,

Uważam, że to idealna okazja dla wszystkich za­interesowanych programowaniem, projektowaniem i nowymi technologiami, młodych ludzi aby spotkać się i wspólnie stworzyć innowacyjne, cyfrowe rozwią­zania zadań przegotowanych przez organizatorów wywodzących się spośród Centrum Wymiany i Ana­lizy Informacji dla sektora wydobywczo-energetycz­nego ISAC-GIG – powiedział prof. dr hab. Inż. Franci­szek PLEWA Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politech­niki Śląskiej.

Jak informowali na specjalnie przygotowanym na tą okazję plakacie Organizatorzy wydarzenia ”…Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym pro­gramistą czy doświadczonym hackerem, hackathon oferuje moc wrażeń, inspirujące wyzwania oraz na­ukę nowych technologii. Na najlepsze zespoły cze­kają cenne nagrody!” Dodatkową atrakcją będzie możliwość udziału młodych uczestników hackathonu w CYBERpoligonie ISAC-GIG – warsztatach, na któ­rych doświadczeni pracownicy spółek skarbu pań­stwa z sektora wydobywczego będą w realistycz­nym środowisku wykrywali i reagowali na cyberataki i inne prawdziwe zagrożenia związane z systemami operacyjnymi Linux oraz SCADA.

Motywem przewodni Silesian CYBERhackathon 2023 był wpływ technologii cyfrowych na życie co­dzienne oraz zawodowe, w tym na zwiększanie bez­pieczeństwa fizycznego i cyfrowego oraz ochronę klimatu. Uczestnicy w ramach zmagań turniejowych mogli przygotować dowolne rozwiązania w formie cyfrowej: aplikacja, gra, prezentacja, symulacja, stro­na www, które promowałaby lub wyjaśniały zagad­nienia związane z wykorzystaniem cyfrowych tech­nologii. Dodatkowo punktowane były scenariusze zwierające wątki związane z cyberbezpieczęństwem, ochroną klimatu i pracą ludzi. Główna tematyka CY­BERhackathon obejmowała:

 • Bezpieczeństwo pracowników w zakładach przemysłowych
 • Wydajność i efektywność w zakładach prze­mysłowych
 • Ochrona środowiska
 • Edukacja i świadomość społeczna
 • Zarządzanie infrastrukturą
 • Cyberbezpieczeństwo w branży wydobyw­czo-energetycznej
 • Zastosowanie technologii cyfrowych w życiu codziennym i pracy zawodowej

Blisko 60 uczestników podzielonych na 11 drużyn rywalizowało o nagrody których łączna pula wynio­sła 20 tys. zł.

Ostatecznie wyniki rywalizacji wyglądały następu­jąco:

 1. miejsce – SKOPCA z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdro­ju za projekt pn. ”EvaquAR”.
 2. miejsce – PLATER z II Liceum Ogólnokształ­cącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater w Sosnowcu za projekt pn. ”Wy­dział Bezpieczeństwa”.
 3. miejsce – DZAJLOPMENT z Technikum nr 1 z Zespołu Szkół Techniczno-Informa­tycznych w Gliwicach za projekt pn. ”Safety Shield”.

Dodatkowo wyróżnienie Jury otrzymała drużyna CZECHOTEAM z Liceum Ogólnokształcącego im. Ma­rii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach za projekt pn. ”BHP game”.

Pierwszy ”Silesian CYBERhackathon 2023” był or­ganizowany przez Wydział Górnictwa, Inżynierii Bez­pieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej wspólnie z JSW IT Systems Sp. z o.o. pod auspicjami Centrum Wymiany i Analizy Informacji dla sektora wydobywczo-energetycznego ISAC-GIG.

Wręczając młodzieży nagrody i podsumowują zmagania konkursowe, gospodarz CYBERhackatho­nu Pan Dziekan Franciszek Plewa podkreślił, iż na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Au­tomatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej kształci się aktualnie na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa wysokokwalifikowane kadry dla prze­mysłu 4.0 a jego absolwenci są poszukiwani na rynku pracy, co znalazło potwierdzenie w rankingu Ogólno­polskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, gdzie kierunek Automatyka i Informatyka Przemysłowa Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej uplasował się na drugiej pozycji spo­śród wszystkich kierunków i stopnia stacjonarnych prowadzonych na Politechnice Śląskiej. Ranking ten dotyczy pierwszych absolwentów kierunku, którzy studia ukończyli w roku 2021.

Szczegółowe informacje na temat zmagań mło­dych informatyków znaleźć można pod adresem in­ternetowym silesiancyberhackathon.pl.

Następny Silesian CYBERhackathon już w marcu 2024 roku – w imieniu organizatorów zapraszamy do udziału, naprawdę warto.